ელექტრონული კომერციის ბიზნეს მოდელები

2023-07-16

ელექტრონული კომერციის ბიზნეს მოდელები ზოგადად შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად.

  • Business - to - Business (B2B)
  • Business - to - Consumer (B2C)
  • Consumer - to - Consumer (C2C)
  • Consumer - to - Business (C2B)
  • Business - to - Government (B2G)
  • Government - to - Business (G2B)
  • Government - to - Citizen (G2C)

1. Business - to – Business - ბიზნესი ბიზნესისთვის, არის მოდელი, როდესაც ბიზნესი პროდუქტს/მომსახურებას აწვდის ბიზნესს.

B2B ბიზნეს მოდელის მიმდევარი ვებსაიტი ყიდის თავის პროდუქტებს შუალედურ მყიდველზე, რომელიც შემდეგ ყიდის პროდუქტს საბოლოო მომხმარებელს. მაგალითად, საბითუმო მოვაჭრე ათავსებს შეკვეთას კომპანიის ვებსაიტიდან და ტვირთის მიღების შემდეგ, ყიდის საბოლოო პროდუქტს საბოლოო მომხმარებელს.

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, B2B მოდულით:

Amazon

Alibaba

BigCommerce

2. Business to Consumer ბიზნესი მომხმარებლისთვის არის მოდელი, როდესაც ბიზნესი პროდუქტს/მომსახურებას ჰყიდის პირდაპირ მომხმარებელზე.

B2C, ან ბიზნესი მომხმარებელზე, არის საცალო ვაჭრობის მოდელი, სადაც პროდუქტები ან სერვისები პირდაპირ გადადის ბიზნესიდან საბოლოო მომხმარებელზე, რომელმაც შეიძინა საქონელი ან მომსახურება პირადი სარგებლობისთვის. ის ხშირად უპირისპირდება ბიზნეს-ბიზნესის (B2B) მოდელს, რომელიც გულისხმობს საქონლისა და მომსახურების გაცვლას ბიზნესს შორის, ვიდრე ბიზნესსა და მომხმარებელს შორის.

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, B2C მოდულით:

Amazon
Ebay
Veli.Store

3. Consumer to Consumer ეს არის ელ. კომერციის ტიპი, როდესაც პლატფორმა მომხმარებლებს შორის პროდუქტის/მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის პროცესის მენეჯმენტს ახდენს.

C2C ბიზნეს მოდელის მიმდევარი ვებსაიტი ეხმარება მომხმარებლებს გაყიდონ თავიანთი აქტივები, როგორიცაა საცხოვრებელი ფართი, მანქანები, მოტოციკლები და .., ან იქირაონ ოთახი თავიანთი ინფორმაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებით.

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, B2C მოდულით:

Ebay
Mymarket.ge
Etsy

4. Consumer to Business ელ. კომერციის პლატფორმები, რომელშიც მომხმარებლები ქმნიან ღირებულებას და ბიზნესი მოიხმარს ამ ღირებულებას. მაგალითად-ინფლუენსერები

Consumer-to-business, ან C2B, არის ბიზნეს მოდელის ტიპი, სადაც მომხმარებელი აწვდის მომსახურებას ან პროდუქტს ბიზნესს. ეს არის ტიპიური ბიზნეს-მომხმარებლის მოდელის (ან B2C) საპირისპირო, რომელშიც კომპანია მომხმარებელს მომსახურებას უწევს საქონლისა და მომსახურების გაყიდვით.

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, C2B მოდულით:

Fiverr
Shutterstock
Upwork

5. Business - to - Government 

B2G მოდელი არის B2B მოდელის ვარიანტი. ასეთ ვებგვერდებს მთავრობები იყენებენ სხვადასხვა ბიზნეს ორგანიზაციებთან ვაჭრობისა და ინფორმაციის გაცვლისთვის. ასეთი ვებსაიტები აკრედიტებულია მთავრობის მიერ და საშუალებას აძლევს ბიზნესს წარუდგინონ განაცხადის ფორმები მთავრობას

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, B2G მოდულით:

Senseware
Archer Soft
Mark43

6. Government - to - Business


მთავრობები იყენებენ G2B მოდელის ვებსაიტებს ბიზნეს ორგანიზაციებთან მისასვლელად. ასეთი ვებსაიტები მხარს უჭერენ აუქციონებს, ტენდერებს და განაცხადის წარდგენის ფუნქციებს.

ელექტრონული კომერციის ბისნესები, G2B მოდულით:

periscopeholdings.com
bidsync.com
thebidlab.com

7. Government to Consumer სახელმწიფო მოქალაქეებს არის მოდელი, როდესაც საჯარო სექტორი სახელმწიფო სერვისებს აწვდის პირდაპირ მომხმარებელს: ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

მთავრობები იყენებენ G2C მოდელის ვებსაიტებს ზოგადად მოქალაქეებთან მიახლოების მიზნით. ასეთი ვებსაიტები მხარს უჭერენ მანქანების, მანქანების ან სხვა მასალის აუქციონებს. ასეთი ვებგვერდი ასევე გთავაზობთ მომსახურებას, როგორიცაა დაბადების, ქორწინების ან გარდაცვალების მოწმობის რეგისტრაცია. G2C ვებსაიტების მთავარი მიზანია შეამციროს მოქალაქეთა მოთხოვნების შესრულების საშუალო დრო სხვადასხვა სამთავრობო სერვისებზე.

psh.gov.ge

 

წყარო:

https://www.tutorialspoint.com/e_commerce/e_commerce_business_models.htm

https://www.techtarget.com/searchcio/definition/B2B#:~:text=B2B%20(business%2Dto%2Dbusiness)%2C%20a%20type%20of,businesses%20and%20consumers%20(B2C).